arbejdspladsen

medarbejderne er den vigtigste ressource

Louise Mariehjemmet ser sine medarbejdere som den væsentligste ressource.
For at kunne bidrage til udvikling, er det væsentligt, at nye medarbejderes faglige og sociale kompetencer matcher job og virksomhedsprofilen.
Herunder gælder også, at den nye medarbejders personlige egenskaber matcher Louise Mariehjemmets værdigrundlag.

Vi erkender vigtigheden af, at medarbejderne ser deres opgaveløsning i helhedsperspektiv. Derfor introduceres medarbejderne til Louise Marie som arbejdsplads til den grundlæggende vision og de  værdier der arbejdes ud fra.  Den helhedsorienterede opgaveløsning skal medvirke til at fastholde og udvikle kvaliteten i kerneopgaven, og dermed sikre et højt serviceniveau over for Louise Maries beboer.

Som arbejdsplads investerer Louise Mariehjemmets i sine medarbejdere – både i forhold til løn, udviklingsmuligheder og arbejdsforhold der tilpasses den enkelte medarbejder.
Det gælder mulighed for efteruddannelse, kurser, faglig sparring.
Louise Marie er organiseret i selvstyrende teams. Det sygeplejefaglige ledelsesteam har sammen med teamleder dagligt ansvaret for at sikre at det enkelte team har de kompetencer der er nødvendige for at kunne yde høj kvalitet i serviceydelserne. Det betyder i praksis at teamet skal kunne arbejde tværfagligt, og lærer af hinanden. Ledelsen har fokus på at teamene er repræsenteret med så bred både faglig og sociale kompetencer som muligt.
Herudover skal rekrutterings– og fastholdelsespolitikken understøtte mangfoldigheden på Louise Mariehjemmet som arbejdsplads.
Det er vores holdning, at personalet sammensættes således at rummelighed og det sociale ansvar har høj prioritet.
Ved rummelighed forstår vi, at der er plads til alle uanset alder, køn, etnisk oprindelse, handicap eller nedsat arbejdsevne.

vi er et uddannelseshus

Vi er optaget af at være et uddannelses hus. Dette gælder alt personale på Louise Marie. Vi ser det som et ansvar at uddanne mennesker. Derfor har vi mange elever og praktikanter i huset.
Vi ser det som en styrke, og en udvikling af de fagligkompetencer at være et uddannelseshus. Vi har derfor mange vejledere i huset der sørger for gode elevforløb, hvor læring og refleksions samtaler er udviklende for alle.
Det sociale ansvar betyder, at vi ser det som en naturlig forpligtelse også at give mennesker der har vanskeligt ved at få et arbejde eller ved at varetage et arbejde på ordinære vilkår, en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Endvidere betyder det sociale ansvar, at vi respekterer den enkelte medarbejders livssituation, og handler med henblik på at undgå udstødning fra arbejdsmarkedet.
Vores holdning til rummelighed og socialt ansvar skal omsættes til handling med respekt for beboerne, kerneopgaven og kollegerne.

Louise Marie er en dynamisk arbejdsplads, hvor forskellighed er en styrke.
Ledelsen sammensætter personalet med respekt for aldersspredning, ligestilling mellem kønnene, etnisk ligestilling og mulighederne for ansættelse af medarbejdere på særlige vilkår.

Alle ansatte er ligeværdige, og der træffes beslutninger og handles ud fra synlige kriterier, og faglige kompetencer.

Forstanders opgaver i personaleledelse er:
at ansætte og udvikle medarbejdere med rette kompetencer, værdier og engagement, herunder
sikre, at der er fokus på alle ansattes trivsel og udvikling samt sikre, at arbejdsmiljøet er sikkert, forsvarligt og i positiv udvikling i overensstemmelse med den samfundsmæssige udvikling, herunder at samarbejdet foregår i en dialog med arbejdstilsynet.

Sikre et generelt højt og åbent informationsniveau omkring bl.a. personaleudvikling og andre relevante forhold af interesse for alle ansatte.
Uddelegere mest muligt ansvar til hver enkelt medarbejder, så medarbejderne har størst mulig indflydelse på – og ansvar for – egen arbejdstilrettelæggelse og arbejdsopgaver.
På samme måde udvises fleksibilitet, når medarbejderne ønsker at forene arbejdsliv og privatliv. Vi er åbne over for de muligheder, der er for at fastholde personale, i det omfang det sker i respekt for beboerne, kerneopgaven og kollegerne.

PERSONALETS INDDRAGELSE:  

Alle medarbejdere arbejder i selvstyrende teams.
Dette betyder blandet andet, at det teamleder sammen med det sygeplejefaglige ledelsesteam der har ansvaret for at oplærer, og uddelegerer sygepleje opgaver mellem teamets medlemmer.
Teamet planlægger, fordeler og udfører selv den daglige pleje og omsorgs opgaver på etagen, og samarbejder med resten af husets plejeteams om huset fælles praktiske opgaver.
Teamene arbejder alle ud fra en fælles ramme. Rammen er husets politikker, instrukser, og vejledninger. der alle har basis i vores værdier.

  1. selvbestemmelse
  2. respekt
  3. relationer
  4. tillid
  5. tværfaglighed
Sidebar
Sidebar
38 60 55 00 Find hjem

Kontakt