husorden

husorden

Generelt:          
En ældrebolig kan på mange måder sammenlignes med et miniaturesamfund. Man er fælles om mange ting og mere eller mindre afhængige af andre. Det er derfor naturligt at opstille regler for at skabe et godt klima i boligen. Vi beder dig huske at, at disse regler er fastsat for at beskytte dig, dine naboer og huset.

Affald:
affald må ikke henkastes eller anbringes noget andet sted end i de opstillede affaldscontainere. Personligt affald herunder møbler, som ikke fjernes med den faste dagrenovation, skal lejeren fjerne for egen regning.

Rygning:           
Rygning er kun til ladt i egen bolig bag lukket dør. Der betales for leje af luftrenser pr. måned, hvis man er ryger, og ryger i egen bolig. Der skal være luftet ud, inden personalet kan arbejde i boligen.

Skader: 
skader på fællesarealer eller fællesarealernes inventar udbedres for skadevolderens regning.

Brandfare:
På grund af brandfare er rygning i sengen ikke tilladt. Hvis der ifølge personalet findes risiko ved beboerens alene rygning inde i lejligheden kan dette forbydes. Dette for beboerens og øvriges sikkerhed. Der må ikke anvendes levende lys pga. brandfare. Dette gælder hele huset, både boliger og fællesrum.

Gæster:
Er velkomne på alle tider af døgnet.
Ved besøg om natten, skal personalet informeres, og kan derefter tage stilling til i hvilket omfang pleje og omsorg kan tilbydes hvis gæster overnatter.

Husdyr:             
Husdyr må gerne medbringes, men personalet kan ikke tilbyde at lufte hunde/katte eller sørge for fugle, fisk eller lign. Hvis man ønsker at medbringe husdyr, skal der altid først træffes aftale med personalet.

Nøgler:
Der udleveres to nøglebrikker til lejerens lejlighed og bygningens to hoveddøre. Bortkomne nøgle erstattes for beboerens regning. Ud over de to første nøglebrikker kan udlejer få så mange brikker som ønskes – mod et depositum på 135 kr. pr. stk. Beboere kan til enhver tid bede om at få en nøgles adgang slettet, så at vedkommende som har nøglebrikken ikke længere kan bruge den.

Støj:
Når man benytter stereoanlæg, TV eller andre støjende apparater, skal man tage hensyn til naboerne. Personalet afgør om støjniveauet er for højt.

Vinduer:           
Ved regn, sne, frost og stormvejr skal alle vinduer holdes lukkede.

Toilet:
Ved toiletbesøg benyttes kun toiletpapir. Der må ikke kastes affald i toiletkummen.

Depot:               
Udlejer kan ikke tilbyde opbevaring af overskydende indbo. Undtagelsesvis er der mulig at opbevare de skabe som følger med lejligheden og de hjælpemidler som ligeledes ejes af Louise Mariehjemmet i depot i kælderen.

Indretning:       
Lejeren står selv for indretning af boligen, herunder opsætning af lamper, gardiner, TV og billeder.

Terrasse: Er åben for alle beboere, og kan benyttes som man har lyst til. Man kan have 1-2 gæster med på terrassen, dog er det vigtigt der er fortrinsret til stole og borde af husets beboere.
Askebægere, gril og hynder rengøres og stilles på plads efter brug. Parasollerne skal slås sammen og stilles ind under den dækkede del af terrassen.

Sidebar
Sidebar
38 60 55 00 Find hjem

Kontakt