målgruppe

Sidebar

Louise Maries målgruppe er borgere, der er visiteret til plejebolig af deres hjemkommune, og som har væsentligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau. De har derfor et omfattende, varigt behov for pleje, støtte og samvær i et omfang, som ikke kan dækkes inden for rammerne af borgerens eget hjem.

Målgruppen omfatter borgere med behov for tæt kontakt til personale stort set hele døgnet, et omfattende behov for pleje og omsorg, som ikke kan tilkalde hjælp ved akut opstået behov, og som ud fra en helhedsvurdering er ude af stand til/ har vanskeligt ved at tage hånd om egne behov og dermed ikke på betryggende vis kan bo alene.

Der kan være tale om borgere med behov for, at personale kan være til stede inden for kort tid, og/ eller som i perioder har behov for tilsyn af personale hele døgnet.

Sidebar
38 60 55 00 Find hjem

Kontakt